Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non – Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục trong các cơ sở Giáo dục mầm non (Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non)

  • Cuốn sách được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non
  • Hỗ trợ, hướng dẫn CBQL và GVMN trong việc tổ chức thực hiện Chương trình, cách thức xây dựng các loại kế hoạch giáo dục mang tính nguyên tắc và yêu cầu chung
  • Gợi mở để phát triển Chương trình Giáo dục mầm non phù hợp với văn hoá, điều kiện địa phương, nhà trường cũng như khả năng và nhu cầu của trẻ.

47.000 

Cuốn sách được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non; xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nhằm hỗ trợ, hướng dẫn CBQL và GVMN trong việc tổ chức thực hiện Chương trình, cách thức xây dựng các loại kế hoạch giáo dục mang tính nguyên tắc và yêu cầu chung, có tính gợi mở để phát triển Chương trình Giáo dục mầm non phù hợp với văn hoá, điều kiện địa phương, nhà trường cũng như khả năng và nhu cầu của trẻ.

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Bộ Giáo dục & Đào tạo

– Số trang: 104 trang

– Kích thước: 19 x 26,5 cm

– Đối tượng: Cán bộ quản lý và giáo viên